Missie

De missie van de VSU luidt:

Iedereen kan sporten in een vitale vereniging op zijn/haar niveau waarbij talentvolle sporters gestimuleerd worden om unieke prestaties te leveren.

Voor het welslagen van deze missie wordt nauw samengewerkt met diverse marktpartijen, organisaties en instellingen om de gestelde doelstellingen te kunnen realiseren.

VSU is werkzaam op drie verschillende gebieden:
• Belangenbehartiging
• Breedtesport
• Topsport