02-06-2017

Nieuwe sportorganisatie

Vereniging Sport Utrecht (VSU) en Harten voor Sport (HvS) hebben de intentie uitgesproken en vastgelegd om samen te gaan in een nieuwe stedelijke organisatie voor sporten en bewegen. In deze organisatie komen de huidige werkzaamheden op sport en beweeggebied samen.

De gemeente Utrecht is positief over deze intentie en ambitie en heeft al in mei 2016 de VSU en HvS gevraagd of ze willen verkennen hoe een nauwe(re) samenwerking eventueel tot stand gebracht kan worden. Het bestuur van de VSU presenteerde woensdagavond 31 mei op de Algemene Ledenvergadering de uitkomsten hiervan.

Meerwaarde samenwerking
De uitkomst is dat bij zowel de VSU als bij HvS een breed draagvlak is om gezamenlijk vorm te geven aan één stedelijke sportorganisatie die uitvoering geeft aan de gemeentelijke subsidies op sportgebied. Beide organisaties zien meerwaarde in samenwerking. In een veranderende maatschappij, waarbij steeds meer de nadruk ligt op eigen initiatief en sporters nieuwe wensen hebben, is het belangrijk goede verbindingen te leggen tussen het sporten en bewegen in de buurt én de ontwikkelingen bij sportverenigingen. Eén sterke organisatie is beter in staat in te spelen op deze veranderingen. Ook leidt het tot minder overlap in activiteiten. Denk hierbij aan activiteiten als verenigingsondersteuning van combinatiefunctionarissen, betrokkenheid sportverenigingen bij schoolsporten, aangepast sporten, optimale wisselwerking topsport en breedtesport, het werven van beweegmaatjes via sportclubs en de inzet voor sportevenementen. Maar ook in het versterken van de wisselwerking tussen de sportverenigingen, het anders georganiseerd sporten en sportstimulering. Eén organisatie biedt een duidelijk aanspreekpunt voor sportverenigingen, andere sportaanbieders en bewoners. Ook biedt een grotere organisatie een stevigere basis om de uitvoering van het sportbeleid vorm te geven: mensen en middelen kunnen effectiever worden ingezet. Tevens zijn beide partijen het er over eens dat de belangenbehartiging van de georganiseerde Utrechtse sportorganisaties in de nieuwe situatie een goede plek moet behouden.

Hoofdthema’s nieuwe organisatie
De uitgangspunten voor de nieuwe stedelijke sportorganisatie zullen zich focussen op vier hoofdthema’s:

  1. Het realiseren van een optimale sport- en beweeginfrastructuur: streven naar vitale verenigingen met eveneens aandacht voor anders en ongeorganiseerde sport.
  2. Het in beweging brengen en houden van bewoners (jeugd en volwassenen) die drempels ervaren bij het vinden van passend sport- en beweegaanbod.
  3. Faciliteren van talent en topsporters.
  4. Zichtbaar maken en promoten van sport in Utrecht ten behoeve van sportparticipatie.

De combinatiefunctionarissen gaan deel uitmaken van de stedelijke sportorganisatie.

Voorwaarden
Het VSU bestuur heeft aan de samengaan wel de randvoorwaarden verbonden dat de organisatie een grote mate van onafhankelijkheid en zelfstandigheid kent en dat de financiering voor langere tijd door de gemeente wordt gegarandeerd. Bovendien is het voor met name de VSU van belang dat de zeggenschap van de georganiseerde sport goed geborgd blijft. Ook de Raad van Toezicht van HvS staat achter het voornemen voor het samengaan van beide organisaties. De aanwezige leden op de ALV op 31 mei hebben kennis genomen van de intentie en volgen de ontwikkelingen met positieve belangstelling.

Vervolg
De komende maanden gaat een transitiecommissie vanuit VSU en HvS aan de slag met de verdere vormgeving en inrichting van de nieuwe stedelijke sportorganisatie. De verenigingen zullen hier nadrukkelijk bij betrokken worden. Verdere officiële besluitvorming volgt in oktober, onder meer op ALV van de VSU op 11 oktober. Het streven is dat de nieuwe stedelijke sportorganisatie vanaf augustus 2018 operationeel is.

Lees ook:
- Raadsmemo gemeente Utrecht: eindrapportage verkenning samenwerking VSU en Harten voor Sport
- VSU Jaarverslag 2016
- www.hartenvoorsport.nl