05-06-2017

VSU Jaarverslag 2016

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering hebben de leden van de VSU het Jaarverslag van 2016 vastgesteld.

Vice voorzitter Marina van Huissteden heeft de aanwezige leden meegenomen door het jaarverslag aan de hand van een uitgebreide presentatie. Op allerlei fronten zijn diverse mooie resultaten behaald.

Blader hieronder door het VSU Jaarverslag 2016.

Verder werd op deze ALV de jaarrekening van 2016 en de begroting voor 2017 vastgesteld. Op advies van de kascommissie verleenden de aanwezige VSU leden de penningmeester en het bestuur decharge voor het gevoerde beleid.

Bestuursverkiezingen
Het bestuur nam op de ALV afscheid van Marina van Huissteden die zich na een lange bestuursperiode niet meer herkiesbaar heeft gesteld.  De ALV heeft haar vanwege haar inspanningen voor de VSU benoemt tot erelid. De overige leden van het bestuur zijn - mede gezien de toekomstige ontwikkelingen - herkozen voor een periode van 1 jaar. Bekijk hier de samenstelling van het huidige VSU bestuur, Raad van Advies en sportambassadeurs.

Presentatie Edu Jansing - verkenning Nieuwe Sportorganisatie
Edu Jansing - een consultant aangesteld door gemeente Utrecht - presenteerde zijn bevindingen van de verkenning die heeft gedaan als antwoord op de vraag of de toekomstige uitvoering van het sportbeleid effectiever en efficiënter zou kunnen. En bovendien hoe de huidige sportorganisatie VSU en Harten voor sport dit samen zouden kunnen vormgeven. Er zijn belangrijke argumenten zichtbaar om de uitdagingen van de sport in Utrecht te ondersteunen vanuit één sterke sport & beweegorganisatie:

 • De sociale omgeving verandert
 • De sport verandert mee
 • Integrale aanpak (vereniging-wijk) wenselijk
 • Meer innovatiekracht
 • Meer efficiency
 • Beter perspectief werknemers

Om de sport in Utrecht optimaal te bedienen en goed in te spelen op de ontwikkelingen in en rond de sport, spreken VSU en HvS de intentie uit om samen te willen gaan in één nieuwe organisatie voor sport & bewegen. De nieuwe sportorganisatie zou dan vier kerntaken krijgen. De georganiseerde sport speelt in alle vier een zeer belangrijke rol.

 1. Optimale infrastructuur
 2. In beweging brengen van gerichte doelgroepen
 3. Promoten van sport om sportparticipatie te vergroten
 4. Stimuleren groei en bloei van talent en topsporters

Het bestuur van de VSU steunt het advies van Edu Jansing, maar stelt drie uitdrukkelijke voorwaarden als er over gegaan zou worden tot een definitief samengaan.

 • De organisatie kent voldoende zelfstandigheid t.o.v. de gemeente Utrecht.
 • De financiering van de nieuwe organisatie wordt voor langere tijd gegarandeerd.
 • De zeggenschap van de georganiseerde sport wordt goed geborgd.

Streven is dat de nieuwe organisatie van start gaat in augustus 2018. Een transitiecommissie, bestaande uit de VSU, HvS, SSU en de GU zal dit proces dan begeleiden. Na deze uitleg van Edu worden diverse vragen gesteld vanuit de zaal. Edu reageert dat dit nu zijn bevindingen zijn naar aanleiding van de gemeentelijke opdracht die er lag om onderzoek te doen naar de mogelijkheden. De gehele besluitvorming dient nog plaats te vinden en in dit het vervolgproces dienen nog veel (praktische) vragen beantwoord te worden. Zo dient er bijvoorbeeld ook een antwoord te komen op de vraag hoe de nieuwe organisatievorm er dan uit komt te zien.

Het VSU bestuur vult aan dat de leden hierbij betrokken zullen worden en dat op de 2e ALV op 11 oktober een nader uitgewerkt voorstel verwacht kan worden. Klik hier voor het nieuwsbericht dat na afloop van de ALV naar buiten werd gebracht.

Downloads - PDF:
Notulen ALV 2016
VSU Jaarverslag 2016 
Begroting 2017
Bestuursverkiezingen 2017
- Presentatie ALV 2017
- Presentatie ALV 2017 - nieuwe sportorganisatie: Edu Jansing