18-10-2017

Leden geven groen licht op ALV VSU

In aanwezigheid van zo’n 70 VSU leden vond woensdag 11 oktober een extra Algemene Ledenvergadering plaats in De Vechtsebanen. Op deze ALV stond een drietal belangrijke voorstellen op de agenda met betrekking tot de toekomst van de VSU.

Voorstel samengaan VSU en HvS
Utrecht heeft de uitdaging om nog meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. De sportstimulering en ondersteuning van sportaanbieders gaan hand in hand: Verenigingen, Anders-georganiseerd, Ongeorganiseerd. Daarbij wordt de maatschappelijke betekenis van sport steeds groter. Verschillende organisaties zijn hier mee bezig (HvS, SSU, VSU). HvS houdt zich vooral bezig met het wijkgericht sportaanbod en het in beweging krijgen van de Utrechtse bevolking. De VSU (en SSU) en HvS werken al veelvuldig samen. Verdere samenvoeging is een logische stap. Bovendien heeft de gemeente Utrecht aangegeven dat per 1 augustus 2018 alle (sport)subsidies aan één organisatie worden gegund. Het college van B&W van de gemeente Utrecht heeft hiervoor reeds een nota van uitgangpunten vastgesteld die 23 november in de gemeenteraadsvergadering op de agenda staat.

Onder de aanwezige leden is een brede herkenning voor de aanleiding. Enkele leden geven aan dat ze duidelijk de meerwaarde zien in het samengaan omdat er voortaan niet met 2 (of 3) maar 1 organisatie afstemming hoeft te zijn. Nu is er soms sprake van overlap.
Toch uiten de leden ook een aantal zorgen. Onder meer over de positie van belangenbehartiging in de nieuwe organisatie. Tevens vraagt men zich af of de organisatie niet te groot wordt. Andere leden zien het juist als kans om de nieuwe sportorganisatie nog professioneler te maken en sterker, ook richting de gemeente als belangenbehartiger.

Het VSU-bestuur benadrukt met klem dat belangenbehartiging een kernwaarde van de nieuwe organisatie zal blijven. Daarnaast is de VSU  door de jaren heen veel meer geworden dan alleen belangenbehartiger voor de verenigingen. Activiteiten liggen op het vlak van verenigingsondersteuning, topsportklimaat, talentontwikkeling, duurzaamheid, sportstimulering enz. De VSU geeft samen met de gemeente vorm aan het gemeentelijk sportbeleid. Het gaat veelal om gemeenschappelijke doelen. Ook de nieuwe organisatie zal deze rol blijven vervullen. Het huidige takenpakket van HvS wordt toegevoegd aan het nu al uitgebreide takenpakket van de VSU. Een nieuwe grotere organisatie heeft juist ook meer slagkracht om dingen gedaan te krijgen. Er ontstaat één aanspreekpunt voor de sport in Utrecht. Voor de gemeente is dit geen bezuinigingsmaatregel maar wel een efficiëntieslag.

De VSU-leden stemmen in met het voorstel dat de VSU vanaf 2018 samengaat met Harten voor Sport. Nu deze instemming er is kan worden gewerkt aan de uitwerking van de inrichting van de nieuwe organisatie en een bijbehorend bestuursmodel.

Van vereniging naar stichting en een nieuw bestuursmodel
De nieuwe sportorganisatie vraagt om een nieuwe rechtsvorm en een ander bestuursmodel. Belangrijkste argumenten om te kiezen voor een stichting met een Raad van Toezicht (RvT):

  • Bredere doelstelling dan alleen belangen verenigingen
  • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid: niet langer te dragen voor vrijwillige bestuurders
  • Organisatie wordt groter: dagelijkse verantwoordelijkheid bestuur/directie
  • Toezicht door Raad van Toezicht

Ook in deze rechtsvorm blijven de huidige waardevolle taken van de VSU overeind. Dus nog altijd de belangenbehartiger voor de sport en organisatie van netwerk- en themabijeenkomsten. Met de voorgenomen samenstelling van de RvT is de invloed en zeggenschap van verenigingen gewaarborgd. Tevens ontstaat meer invloed op de maatschappelijke rol van (georganiseerde) sport. Tot slot wordt de positie richting zowel de gemeente als andere sectoren (onderwijs, zorg, welzijn, economie) versterkt. Bij keuze voor stichting zit in het voorgestelde bestuursmodel behalve een RvT ook een Vergadering van Aangeslotenen (VvA), waaronder in ieder geval de huidige VSU-leden.

Na enige discussie geeft het merendeel van de VSU-leden groen licht voor een verdere uitwerking van de plannen om de huidige rechtsvorm van de VSU om te zetten van vereniging naar stichting, met bijbehorend nieuw bestuursmodel.

Op de volgende ALV – voorjaar 2018 – volgt een nader uitgewerkt voorstel voor het bestuursmodel, inrichting organisatie en nieuwe statuten van de stichting.

Download hier het volledige verslag van de verslag extra ALV van 11 oktober.

Heeft u vragen n.a.v. dit artikel en/of het verslag van de extra ALV van 11 oktober, neem dan contact op via info@sportutrecht.nl of telefoon (030) 284 07 71.

Lees ook:
- Wie verdient volgens jou de titel van sportvereniging, sportvrijwilliger of sportcoach van 2017?
Proefpilot extra lage prijzen daluren binnensportlocaties
Sportvereniging erkend als erfgoed