Tarievenbeleid

De gemeente Utrecht werkt aan een nieuw tarievenbeleid. Het nieuwe tarievenbeleid wordt, inclusief de nieuwe tarieven per accommodatiesoort, in 2017 vastgesteld door middel van een college- en een raadsbesluit. Wanneer het voorgestelde tarievenbeleid wordt vastgesteld gaat de nieuwe tarieven (afhankelijk van de sport) het seizoen 2017/ 2018 in of per 1 januari 2018.

Aanleiding
Er zijn meerdere aanleidingen om het tarievenbeleid voor de gemeentelijke sportaccommodaties te herzien. Er zijn recentelijk wijzigingen in wet- en regelgeving doorgevoerd. Het huidige tarievenbeleid is niet transparant en gebaseerd op historische afspraken. Er zijn (grote) verschillen tussen verenigingen, tussen de binnen- en buitensport en zwemmen, en in de mate waarin verenigingen bijdragen aan de (gemeentelijke) kosten van de accommodatie.

Belangrijk uitgangspunt: budgettair neutraal tarievenbeleid
Het uitgangspunt is om het tarievenbeleid budgettair neutraal te herijken; er is geen bezuinigingstaakstelling aan verbonden. Herijking van de tarieven kan wel betekenen dat de ene gebruikersgroep in de toekomst een hoger tarief zal gaan betalen ten opzichte van het huidige tarief en een andere gebruikersgroep juist een lager tarief zal betalen dan zij gewend is.

Reactie VSU op voorgestelde tarievenbeleid
Het bestuur heeft op 3 manieren gekeken naar het voorgestelde beleid:

1. Is het systeem transparanter?
2. Wordt de kloof tussen prijzen van binnen- en buitensport huurprijzen kleiner?
3. Wat zijn de voorgestelde maatregelen om te komen tot efficiënter gebruik?

De volledige reactie van het VSU-bestuur vindt u hier.

Vervolg proces besluitvorming

Meer informatie volgt.

Meer informatie

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de reactie van het VSU-bestuur of over het voorgestelde beleid dan kunt u contact opnemen met de VSU, info@sportutrecht.nl, 030 284 0770.

Lees meer:
Tarievenbeleid sport
Gebruiksvoorwaarden
Pilot zelfbeheer