Veiligheid

Preventie seksuele intimidatie
Helaas komen ieder jaar een aantal verschillende gevallen van seksuele intimidatie in de sport aan het licht. Sommige zaken zijn slechts in een kleine kring van direct betrokkenen bekend.  Steeds vaker echter is er een risico op publiciteit voor slachtoffer, de vereniging, het verenigingsbestuur, de sportbond en de sport in het algemeen. Elk geval is er een teveel, daarom adviseren wij elke vereniging om een specifiek beleid met betrekking tot dit thema op te stellen. De vereniging zet zich op deze wijze in om seksuele intimidatie te voorkomen. Daarnaast kan elke bestuurder geconfronteerd worden met een geval van seksuele intimidatie binnen zijn of haar vereniging,  het beleid zorgt ervoor dat zij hierop voorbereid zijn en hier op gepaste wijze mee om kunnen gaan.

Om uw vereniging te helpen bij het opstellen van een beleid voor preventie van seksuele intimidatie heeft NOC*NSF de 'Toolkit Beleid Seksuele Intimidatie' opgesteld. 

Vertrouwenscontactpersoon
Steeds meer verenigingen stellen een vertrouwenscontactpersoon aan. Deze persoon fungeert als het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor iedereen die te maken krijgt met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag, behandelt deze situaties en houdt zich bezig met preventieactiviteiten.

Raadpleeg voor een functieprofiel van de vertrouwenscontactpersoon de 'Toolkit Beleid Seksuele Intimidatie' van NOC*NSF.

Verklaring Omtrent Gedrag
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan verkregen worden bij het Ministerie van Justititie en geeft aan dat de aanvrager geen strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Een vrijwilliger die binnen een sportvereniging met jeugd werkt kan hiermee bijvoorbeeld aantonen dat hij nooit veroordeeld is voor ontucht met minderjarigen. Een vereniging kan hierdoor meer zekerheid verkrijgen over het verleden van een nieuwe trainer, leider of verzorger. Let op: het kunnen overleggen van een VOG betekent niet dat iemand nooit met Jusititie in aanraking is geweest!

Een VOG is gratis voor vrijwilligers die werken met minderjarigen en actief zijn bij de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden. Sportverenigingen kunnen de kosten van een VOG declareren bij NOC*NSF. Kijk voor meer informatie op www.nocnsf.nl/vog.