Sportimpuls

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen te laten sporten en bewegen. Deze activiteiten bestaan uit het opstarten en aanbieden van sportaanbod voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen. Vraaggericht werken vormt daarbij het uitgangspunt. De VSU ondersteunt i.s.m. Harten voor Sport en gemeente Utrecht lokale sport- of beweegaanbieders bij het schrijven van een aanvraag.

Bij het ontwikkelen en aanbieden van sportactiviteiten is samenwerking essentieel. Samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders onderling, en tussen sportaanbieders en gemeenten, onderwijs-, welzijns-, zorginstellingen, GGD’en en het bedrijfsleven. Door gebruik te maken van elkaars sterke punten kan gezamenlijk de sportparticipatie op lokaal niveau worden gestimuleerd en levert iedereen een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk.

ZonMw is in afstemming met NOC*NSF beheerder van het aanvraag-, toewijzing- en verantwoordingsproces. Nadat een aanvraag volgens een vast format is gedaan, wordt beoordeeld hoeveel budget de aanvrager daadwerkelijk krijgt. Alleen opstartkosten van een project worden vergoed. Per aanvraag kan minimaal € 10.000 tot maximaal € 125.000 worden aangevraagd voor een project met een looptijd van 24 maanden.

Er zijn inmiddels zes Sportimpuls-rondes geweest (in 2012 t/m 2017). Ook in 2018 is er voor lokale sport- en beweegaanbieders de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. Er worden in de zevende tranche ook weer drie verschillende rondes opengesteld:

  • de reguliere Sportimpuls die zich op alle doelgroepen richt;
  • de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (KSG) die zich richt op kinderen van 0 tot 4 jaar en van 12 tot 18 jaar met (dreigend) overgewicht of obesitas;
  • de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten die zich richt op jongeren (en hun ouders) uit buurten waar veel mensen met een laag inkomen wonen.

Vanaf januari 2018 tot medio februari 2018 zijn is de volgende ronde van de Sportimpuls geopend. Vanaf dat moment kunnen lokale sport- en beweegaanbieders via de website van ZonMw een aanvraag indienen.

Wilt u een aanvraag indienen?
Biedt u lokaal sport of bewegen aan en wilt u in de volgende ronde van de Sportimpuls een aanvraag indienen? Neem dan contact op met Koen van Es via k.vanes@sportutrecht.nl.

Meer informatie over de Sportimpuls is hier te vinden.