VOG

Vraag voor uw vrijwilligers een VOG aan!
Organisaties die sport aanbieden, hebben ook de zorg voor het creëren van een veilige sportklimaat. Ook in de sport komt ongewenst gedrag helaas vaker voor dan men denkt. De actualiteit opent hiervoor keer op keer onze ogen. Verenigingen die preventief beleid voeren, vergroten de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken.

Een belangrijke maatregel daarvoor is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen of met sporters met een verstandelijke beperking. Het verplicht stellen van een VOG als een begeleider wordt aangesteld en dit elke 3-5 jaar herhalen, biedt een eenvoudige en gratis manier om te checken of de betreffende begeleider niet eerder voor een gewelds- of zedendelict veroordeeld is. De praktijk leert dat sommige veroordeelden steeds weer posities bemachtigen – zoals als begeleider in een sportclub - waarin ze gemakkelijk in contact komen met kwetsbare slachtoffers. Het aanvragen van de VOG voor vrijwilligers wordt gestimuleerd door de overheid en is daarom gratis. Doordat steeds meer sportorganisaties en andere vrijwilligersorganisaties (zoals scouting, kindervakantieweken), hier gebruik van gaan maken, wordt het des te belangrijker voor elke (sport)organisatie om dit ook bij de eigen organisatie structureel door te voeren.

Wie kan een VOG aanvragen?
Voor de aanvraag van een VOG dient aan de volgende eisen te worden voldaan:

  • Vrijwilliger vervult een vrijwilligersfunctie bij de sportvereniging/ sportbond waarbij de onkostenvergoeding van de vrijwilliger voor de betreffende vrijwilligersfunctie niet meer dan € 1.500,- op jaarbasis bedraagt.
  • Vrijwilliger werkt in het uitoefenen van zijn/haar functie met minderjarigen (onder de 18 jaar). Voor het werken met sporters met een verstandelijke handicap geldt geen leeftijdsgrens, hier is altijd een VOG voor aan te vragen.
  • Bij de organisatie, waar de vrijwilliger vrijwilligerswerk uitvoert, wordt het werk voor 70% uitgevoerd door vrijwilligers.
  • De sportorganisatie waarbij de vrijwilliger vrijwilligerswerk uitvoert, is een rechtspersoon, heeft een Kamer van Koophandel nummer en geen winstoogmerk.

Hoe vraag je een VOG aan?
Vanaf 1 januari 2015 is het eenvoudiger om VOG’s aan te vragen. Dit kan via de website www.gratisvog.nl. Door het beantwoorden van enkele vragen kan bepaald worden of men voldoet aan de voorwaarden om mee te doen aan de regeling gratis VOG. Hiervoor moet u onder andere laten zien dat u breder preventief beleid voert, door middel van het uploaden van een document of het verwijzen naar de website. Als de aanmelding wordt goedgekeurd door het ministerie van Veiligheid en Justitie, dan kunnen de vrijwilligers van die organisatie gratis digitaal VOG’s aanvragen. Daarmee vervalt dus het betalen en bij NOC*NSF declareren van de VOG.

Het is nog steeds mogelijk om de VOG via de gemeente of (rechtstreeks) digitaal aan te vragen. Echter, de VOG is alleen gratis wanneer vooraf goedkeuring is verkregen dat de organisatie deel mag nemen aan de regeling gratis VOG (via aanmelding op www.gratisvog.nl). De sportorganisatie onderneemt altijd de eerste actie bij een VOG-aanvraag, zowel bij een elektronische VOG als bij een aanvraag via de gemeente. Vervolgens maakt de persoon, voor wie de VOG wordt aangevraagd, de VOG-aanvraag definitief.

Andere maatregelen
Het aanvragen van de VOG alleen is natuurlijk niet voldoende. Andere maatregel die een sportvereniging kan nemen, is het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, als eerste aanspreekpunt bij ongewenst gedrag binnen de vereniging. Naast het aanstellen van een VCP zijn het checken van referenties bij trainers die van een andere organisatie komen en het voeren en laten ondertekenen van de gedragsregels voor begeleiders ook geschikte maatregelen voor een veiliger sportklimaat.

Deze en andere maatregelen, zijn hier te vinden en staan ook uitgebreid beschreven in de toolkit.

Voor meer informatie en links, zie www.nocnsf.nl/vog, mail naar vog@nocnsf.nl of bel met 030-7513217.